Pågående uppdrag

Just nu delar jag min tid i huvudsak mellan dessa spännande projekt i Göteborg och Mölndal.

Överdäckning Götaleden_Flygvy_White_Logo

BEBYGGELSE PÅ GÖTALEDEN
Götaleden skall sänkas och överdäckas en bit öster om Lilla Bommen. På det blivande “locket” har fyra byggherrar fått markanvisning att bygga bostäder och kontor. Ett på alla tänkbara sätt extremt spännande projekt. Tekniskt komplicerat och första delen i att läka ihop staden från Centralenområdet och ner mot älven. De fyra byggherrarna är Ernst Rosén, Skanska, Vasakronan och Wallenstam. Mitt uppdrag är som gemensam projektledare och samordnare mellan de fyra byggherrarna. Detaljplanen var utställd för granskning i början av 2018 och man kan läsa mer om projektet på Stadsbyggnadskontorets hemsida.

ÖRGRYTE TORP
Där gamla TV-huset låg vid Delsjövägen pågår färdigställandet av 580 nya bostäder. Mitt uppdrag är dels som samordnare i byggherrekonsortiet med Skanska, Bonava, HSB och Poseidon som uppdragsgivare. Dels uppdrag för Älvstranden Utveckling i frågor kring avtal, samverkansformer, markförsäljning, fastighetsregleringar mm. Mer om projektet finns på orgrytetorp.se

FORSÅKER
Forsåker i Mölndal kommer att bli en helt ny inspirerande stadsdel i och kring karaktärsfulla industribyggnader med mer än 300-årig brukshistoria. När stadsdelen är färdigbyggd kommer den att rymma över 3000 bostäder, tusentals arbetsplatser och lokaler för handel, service, utbildning och kultur. Utvecklingen och planeringen av Forsåker leds av det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB. Tillsammans med Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam utgör man det konsortium som ska skapa den nya stadsdelen. Läs mer om allt spännande som händer i Forsåker här.
Mitt uppdrag är att lotsa konsortiet genom processen att fördela byggrätterna sinsemellan.

FIXFABRIKEN
Jag har varit projektledare för det tidiga projektutvecklingsarbetet i projektet Fixfabriken. Den gamla fabriken ägs av HSB och Balder som varit mina uppdragsgivare. Detaljplanen för Fixfabriksområdet antogs sommaren 2018 men är nu överklagad. Planen omfattar ca 1100 bostäder samt skola, förskolor mm. Ca 500 bostäder ligger på Fixfabrikstomten. Projektutvecklingsarbetet genomfördes i nära samarbete med Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret. Vi drev utrednings- och planeringsprocessen i bred dialog med närboende, sakägare och intressenter. Nu är projektet på väg in i genomförandefasen och jag lämnar för nya uppdrag.
Läs gärna mer om projektet på fixfabriken.se eller följ projektet på Facebook.